30 bài giao tiếp thông thường (bài 2): Bạn có nói được tiếng anh không?

30 BÀI GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG (BÀI 2): BẠN CÓ NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH KHÔNG?

Bài 2. Bạn có nói được tiếng anh không?

Xin lỗi, Bạn là người Mĩ à?
Excuse me, are you American?
Không.
No.
Bạn có nói tiếng anh không?
Do you speak English?
Một chút, nhưng không được tốt lắm
A little, but not very well.
Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Tôi là một sinh viên. Còn bạn?
I’m a student. How about you?
Tôi cũng là một sinh viên
I’m a student too.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.