30 bài giao tiếp thông dụng: Tôi bị mất ví

Steve              Hê. Mọi  việc  thế nào?

Hey, How’s it going?

Jessica            Không tốt. Tôi mất ví rồi.

Not good. I lost my wallet.

Steve               Ô, tệ quá. Nó bị đánh cắp à?

Oh, that’s too bad. Was it stolen?

Jessica            Không, tôi nghĩ nó bị rơi ra khỏi túi khi tôi ngồi trong taxi.

No, I think it came out of my pocket when I was in the taxi.

Steve               Tôi có thể làm điều gì không?

Is there anything I can do?

Jessica            Tôi có thể mượn một ít tiền được không?

Can I borrow some money?

Steve              Dĩ nhiên.Bạn cần bao nhiêu?

Sure, how much do you need?

Jessica           Khoảng 50 đô.

About 50 dollars.

Steve             Không có vấn đề gì?

That’s no problem.

Jessica          Cám ơn. Tôi sẽ trả lại bạn vào thứ sáu.

Thanks. I’ll pay you back on Friday.

Steve            Như vậy tốt rồi. Tiền đây.

That’ll be fine. Here you are.

Jessica          Bạn sẽ làm gì bây giờ.

What are you going to do now?

Steve            Tôi sẽ mua vài cuốn sách rồi tôi sẽ đi tới cây xăng.

I’m going to buy some books and then I’m going to the gas station.

Jessica          Nếu bạn chờ một chút tôi có thể đi với bạn.

If you wait a minute I can go with you.

Steve              Được rồi. Tôi sẽ chờ bạn.

OK. I’ll wait for you.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.