Giới thiệu bản thân

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

I

A: Hi, let me introduce myself 1. I am Jack

Chào, để mình tự giới thiệu. mình là Jack

B: How do you do, Jack? 2 My name is Mary.

 Chào Jack. Tên mình là Marry.

A: How do you do , Mary? Are you a new comer?

Chào Marry. Bạn là người mới đến phải không?

B: Yes, I am. Let’s be friend. 3

Ừ. Chúng ta kết  bạn nhé.

II

A: Hi, allow me to introduce4 Mr. Zhang to you. This is Mr. Zhang, our headmaster. This is Mr. Wang.

Chào, để mình giới thiệu ông Zhang với bạn. đây là ông Zhang, hiệu trưởng của chúng tôi. Còn đây là ông Wang.

C: How do you do, Mr. Wang?

Chào ông Wang.

B: How do you do, Mr. Zhang? Nice to meet you.

Chào ông Zhang. Rất hân hạnh được gặp ông.

C: Nice to meet you too. Welcome to our school 5

Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông. Chào mừng ông đến với trường của chúng tôi.

III

A: May I introduce myself? I am Li Ping

Mình có thể tự giới thiệu chứ?  Mình là Li Ping.

B: How do you do, Li Ping? My name is Wang Hai. I come from Beijing 6

Chào Li Ping. Tên của mình là Wang Hai. Mình đến từ Bắc Kinh.

A: How do you do, Wang Hai? Which class are you in?

Chào Wang Hai, bạn học lớp nào vậy?

B:  I’m in Class One. Grade Three

Mình học lớp Chín Một

A: Great. So am I 7. Let’s learn from each other 8.

Tuyệt thật. Mình cũng vậy. chúng ta hãy học hỏi qua lại nhé.

IV

A: Godd morning, boys and girls. I’d like to introduce ournew student to you.

 Chào các em. Tôi muốn giới thiệu với các em một học sinh mới.

 This is Alice. She is French.

 Đây là Alice. Cô ấy là người Pháp.

Alice: How do you do?

 Xin chào!

A: And this is Hans. He is German

 Và đây là Hans. Bạn ấy là người Đức.

Hans: How do you do?

 Xin chào!

A: And this is Paul. He is American

Đây là Paul. Bạn ấy là người Mĩ.

Paul: How do you do?

 Xin chào!

A: And this is Jane. She is English.

Và kia là Jane. Bạn ấy là người Anh.

Jane: How do you do?

 Xin chào!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.