1001 câu đàm thoại Tiếng Anh thông dụng nhất: Học Thêm.

1001 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT: HỌC THÊM.


1.What kind of course are you looking for?
Anh đang tìm lớp học môn gì?
2.Have you found any courses?
Ban tìm đươc lớp học thêm chưa?
3.I’m not sure which one to sign up for.
Tôi chưa biêt se đăng ky vao lớp nao nưa.
4.I need to improve my English.
Tôi cần cai thiện Tiêng Anh của mình.
5.Do you want any one-to-one private tutors?
Em có cần gia sư kèm riêng không?
6.Are you looking for a course to suit you?
Ban đang tìm lớp phù hơp a?
7.I would like a brochure.
Tôi muốn môt cuốn sach hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.