TIẾNG ANH Giao tiếp cơ bản: Về công ty bạn

14/04/2020 Phuong Doan 0 Comments

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN: VỀ CÔNG TY BẠN

Huy: Can you sign in please?

Bạn có thể đăng nhập không?
This is your visitor’s pass.

Đây là lượt truy cập của bạn.

The main building is that way.

Tòa nhà chính là như vậy.

This place is a warehouse.

Nơi này là một nhà kho.

The sales department is through those doors.

Bộ phận bán hàng thông qua những cánh cửa đó.

Huy: Where is (Where’s) the service centre?

Trung tâm dịch vụ ở đâu (ở đâu)?

Tuấn: It’s next to the sales department.

Nó nằm cạnh bộ phận bán hàng.

The entrance is opposite the showroom.

Lối vào đối diện showroom.

Huy: How do I find it?

Làm thế nào để tôi tìm thấy nó?

Tuấn: Go down here. Drive up there.

Đi xuống đây. Lái xe lên đó.

Walk along this road.

Đi dọc theo con đường này.

It’s on the left.

Ở bên trái.

The toilet is that way.

Nhà vệ sinh là như vậy.

It’s upstairs.

Nó ở trên lầu.
It’s the second door on the right

Đó là cánh cửa thứ hai bên phải

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.