5 PHÚT MỖI NGÀY NÓI TIẾNG ANH- DAY 1.

Sticky Post 22/06/2020 Phuong Doan 0 Comments

BẠN ĐẾN TỪ ĐÂU?


Andy: Xin chào.
Hello.

/həˈləʊ/
Jack: Xin chào.
Hi.

/haɪ/
Andy: Bạn khỏe không?
How are you?

/haʊ/ /ə(r)/ /ju/

Jack: Tôi khỏe. Bạn khỏe không?
I’m good. How are you?

/aɪm/. /haʊ/ /ə(r)/ /ju/

Andy: Khỏe. Bạn nói Tiếng Anh không?
Good. Do you speak English?

/ɡʊd/. /duː/ /ju/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Jack: Một chút. Bạn là người Mỹ hả?
A little. Are you American?

/ə/ /ˈlɪtl/. /ə(r)/ /ju/ /əˈmerɪkən/?
Andy: Vâng.
Yes.

/jes/
Jack: Bạn từ đâu tới?
Where are you from?

/weə(r)/ /ə(r)/ /ju/ /frəm/?
Andy: Tôi từ California
I’m from California.

/aɪm/ /frəm/ /ˌkæləˈfɔːniə/
Jack: Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.

/naɪs/ /tə/ /miːt/ /ju/.
Andy: Tôi cũng rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you too.

/naɪs/ /tə/ /miːt/ /ju/ /tuː/

5 PHÚT MỖI NGÀY NÓI TIẾNG ANH- DAY 1.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.