5 PHÚT NÓI TIẾNG ANH MỖI NGÀY- DAY 2.

27/06/2020 Phuong Doan 0 Comments

BÀI 2: BẠN CÓ NÓI TIẾNG ANH KHÔNG?


An: Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?

/ɪkˈskjuːs/ /mi/, /ə(r)/ /ju/ /əˈmerɪkən/?
Linh: Không.
No.

/nəʊ/
An:Bạn có nói tiếng anh không?
Do you speak English?

 /duː/ /ju/ /spiːk//ˈɪŋɡlɪʃ/?
Linh: Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.

/ə/ /ˈlɪtl/. /bʌt/ /nɑt/ /ˈvɛri/ /wɛl/
An: Bạn ở đây bao lâu rồi
How long have you been here?

/haʊ/ /lɔŋ/ /hæv/ /ju/ /bɪn/ /hir/?
Linh; Hai tháng.
Two months.

/tu/ /mʌnθs/.
An: Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?

/wʌt/ /du/ /ju/ /du/ /fɔr/ /wɜrk/?
Linh: Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I’m a student. How about you?

/aɪm/ /ə/ /ˈstudənt/. /haʊ/ /əˈbaʊt/ /ju/?
An: Tôi cũng là một học sinh.
I’m a student too.

/aɪm/ /ə/ /ˈstudənt/ /tu/.

VIẾT 5 PHÚT MỖI NGÀY NÓI TIẾNG ANH- DAY 2.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.