5 PHÚT NÓI TIẾNG ANH MỖI NGÀY- DAY 3.

03/07/2020 Phuong Doan 0 Comments

BÀI HỌC 3: BẠN TÊN LÀ GÌ?

John: Xin lỗi, bạn tên là gì?
Excuse me, what’s your name?

ɪkˈskjus mi, wʌts jʊər neɪm? 
Jessica: Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
My name is Jessica. What’s yours name?

maɪ neɪm ɪz ˈʤɛsɪkə. wʌts jʊrz neɪm? 
John: John.
John.

ʤɑn.
Jessica: Bạn nói Tiếng Anh rất tốt.
You speak English very well.

ju spik ˈɪŋglɪʃ ˈvɛri wɛl.
J
ohn: Cảm ơn.

Thank you.

θæŋk ju
Jessica: Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Do you know what time it is?

du ju noʊ wʌt taɪm ɪt ɪz?
John: Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
Sure. It’s 5:10PM.

ʃʊr. ɪts 5:10ˈpiˈɛm.
Jessica: Bạn nói gì?
What did you say?

wʌt dɪd ju seɪ?
John: Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.

I said it’s 5:10 PM  

aɪ sɛd ɪts 5:10 ˈpiˈɛm

Jessica: Cám ơn.
Thanks.

θæŋks. 
John: Không có gì.
You’re welcome.

jʊr ˈwɛlkəm

5 PHÚT MỖI NGÀY NÓI TIẾNG ANH- DAY 3.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.