5 PHÚT NÓI TIẾNG ANH MỖI NGÀY- DAY 5.

Sticky Post 21/07/2020 Phuong Doan 0 Comments

BÀI HỌC 5: TÔI ĐÓI

Thomas: Chào Sarah, bạn khỏe không?
Hi Sarah, how are you?

haɪ ˈsɛrə, haʊ ɑr ju? 
Sarah: Khỏe, bạn thế nào?
Fine, how are you doing?

faɪn, haʊ ɑr ju ˈduɪŋ? 
Thomas: Được.
OK.

ˈoʊˈkeɪ. 
Sarah: Bạn muốn làm gì?
What do you want to do?

wʌt du ju wɑnt tu du? 
Thomas: Tôi đói. Tôi muốn ăn gì đó.
I’m hungry. I’d like to eat something.

aɪm ˈhʌŋgri. aɪd laɪk tu it ˈsʌmθɪŋ. 
Sarah: Bạn muốn đi đâu?
Where do you want to go?

wɛr du ju wɑnt tu goʊ? 
Thomas: Tôi muốn đi tìm nhà hàng Ý.
I’d like to go to an Italian restaurant.

aɪd laɪk tu goʊ tu ən ɪˈtæljən ˈrɛstəˌrɑnt. 
Sarah: Bạn thích loại món ăn Ý nào?
What kind of Italian food do you like?

wʌt kaɪnd ʌv ɪˈtæljən fud du ju laɪk? 
Thomas: Tôi thích spaghetti. Bạn có thích spaghetti không?
I like spaghetti. Do you like spaghetti?

aɪ laɪk spəˈgɛti. du ju laɪk spəˈgɛti? 
Sara: Không, tôi không thích, nhưng tôi thích pizza.
No, I don’t, but I like pizza.

noʊ, aɪ doʊnt, bʌt aɪ laɪk ˈpitsə

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.