Hướng dẫn trả lời phóng vấn xin việc bằng tiếng anh (phần 1)

20/03/2021 Phuong Doan 0 Comments

Tiếng Anh Trí Đức hướng dẫn trở lời phỏng vấn xin việc

1. Can you introduce yourself please? (Bạn giới thiệu bản thân nhé)

Hi, My name is Anh. I am 23 years old. I graduated from Hanoi National university last year. My major is Mathematics.

Xin chào. Tôi tên là Anh. Tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Gia Hà Nôi năm ngoái. Chuyên ngành của tôi là toán học.

2. Why do you want to work for us (our company)? ( Tạo sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi)

Firstly, I think my profile/record is suitable for the required position. Secondly, Your company is a big one in Information technology sector, So I can learn a lot from work ,and challenge myself

Đầu tiên, tôi nghĩ hồ sơ của tôi phù hợp với vị trí công việc. Thứ hai, Công ty của bạn là công ty lớn trong lĩnh vực IT. Vì vậy tôi có thể học hỏi được nhiều và thách chức bản thân.

3. Tell us the reasons Why we have to recruit you? (nêu lí do chúng tôi tuyển bạn)

Well, at first I am qualified for degree requirement because I graduated with the excellent degree of Marketing. Next, I also have a lot of experiences in marketing. In my old company, I worked as Marketing manager and I contributed an important part to its success.

Ồ. đầu tiên tôi đáp ứng đủ yêu cầu bằng cấp vì tôi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành marketing. Tiếp đó, Tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ở công ty cũ, tôi là trưởng bộ phận Marketing và tôi đã đóng góp được nhiều cho sự thành công của nó.

4. What are your strengths? (Điểm mạnh của bạn là gì)

Consistency, discipline, creativity are my strengths. You Know, These criteria are important to achieve success in any fields beside degree. I think My strengths help me work effectively in your company as well.

Kiên trì, kỉ luật, sáng tạo là những điểm mạnh của tôi. Bạn biết đây, Những tiêu chí này rất quan trọng cho sự thành công trong bất kì lĩnh vực nào bên ngoài bằng cấp. Tôi nghĩ điểm mạnh của tôi cũng sẽ giúp ích cho công ty.

5. What are your weaknesses? (Điểm yếu của bạn là gì)

To be honest, I tend to want everything to work perfectly. It is impossible in reality, So sometimes I feel tired if something goes wrong. I need to think more practically.

Thực ra mà nói, Tôi có xu hương luôn muốn nhìn mọi thứ luôn hoàn hảo. Điều này là bất khả thi trong thực tế. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi mọi việc diễn ra không theo ý mình. Tôi cần nghĩ thực tế hơn nữa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.