VOCABULARY Weather

20/03/2021 Phuong Doan 0 Comments

A ‣ Types of weather

B ‣ Adjectives and verbs

nounadjective
sun/sʌn/sunny/ˈsʌni/
rain/reɪn/rainy/ˈreɪni/
wind/wɪnd/windy/ˈwɪndi/
cloud/klaʊd/cloudy/ˈklaʊdi/
snow/snəʊ/snowy/ˈsnəʊi/
fog/fɒɡ/foggy/ˈfɒɡi/
thunder/ˈθʌndə(r)/thundery/ˈθʌndəri/
lightning/ˈlaɪtnɪŋ/

C ‣ Other useful weather words

It is very hot in Mexico – it is often 45 degrees there in summer.(Ở Mexico rất nóng – ở đó thường là 45 độ vào mùa hè.)

It is very cold in the Arctic – it is often minus 50 degrees there.(Ở Bắc Cực rất lạnh – ở đó thường âm 50 độ.)

It can be very wet in London – carry an umbrella when you go sightseeing there.(Có thể rất ẩm ướt ở London – hãy mang theo ô khi bạn đi tham quan ở đó.)

It is very dry in the Sahara – it doesn’t often rain there.(Ở Sahara rất khô – ở đó không thường xuyên mưa.)

hurricane is a very strong wind.(Bão là một cơn gió rất mạnh.)

storm is when there is a strong wind and rain together.(Bão là khi có gió lớn và mưa cùng nhau.)

thunderstorm is when there is thunder, lightning, rain and sometimes wind together.(Giông tố là khi có sấm, chớp, mưa và đôi khi có gió.)

D ‣ Expressions

It’s a sunny day in Tokyo today, but it’s cloudy in Hong Kong.(Hôm nay, trời nắng ở Tokyo, nhưng ở Hồng Kông trời nhiều mây.)
It’s foggy in Sydney and it’s snowing / it’s snowy in Moscow.(Ở Sydney có sương mù và đang có tuyết / ở Moscow có tuyết.)
It’s raining in Barcelona but the sun is shining in Granada.(Ở Barcelona, trời đang mưa nhưng ở Granada thì nắng chói chang.)

It’s a lovely day.(Hôm nay là một ngày đẹp trời.)
It’s a horrible day, isn’t it!(Đó là một ngày kinh khủng, phải không!)

What’s the weather like in your country in June?(Thời tiết ở quốc gia của bạn vào tháng 6 như thế nào?)
It’s usually warm and sunny.(Trời thường ấm áp và có nắng.)

Common mistakes (Lỗi thường gặp)

We say It’s windy / cloudy / foggy / sunny [NOT It’s winding / clouding / fogging / sunning].

Tip

Watch the weather forecast in English on TV or online as often as you can.

Các bạn làm thêm bài tập nhé!

Complete these sentences with a word from the opposite page.

The sun ……………………… every day last month.

When it …………………………, I take my umbrella.

What’s the ………………………….. like in your country in January?

When it ……………………, we can go skiing.

You see ……………………….before you hear thunder.

It is 24 ………………………. here today.

It is dangerous to be in a small boat at sea in a ………………………

It is very ………………………in Siberia in winter.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.