Mẹo để viết bài band 7-8 IELTS task 1

Tiếng Anh Trí Đức giới thiệu mẹo cho các bạn đang ôn IELTS mẹo viết bài biểu đồ đường.

Mẹo cho biểu đồ đường
Biểu đồ đường luôn cho thấy những thay đổi theo thời gian. Dưới đây là một số lời khuyên về cách mô tả chúng:
• Cố gắng viết 4 đoạn – giới thiệu, tóm tắt các điểm chính, 2 đoạn chi tiết.
• Đối với đoạn tóm lược (overview) , hãy nhìn vào tổng thể chung – tức là những thay đổi đã xảy ra với tất cả
các đường từ đầu đến cuối của khoảng thời gian hiển thị (tức là từ năm đầu tiên đến cuối cùng). Có một xu hướng mà tất cả các dòng đi theo (ví dụ: tăng tổng thể)?
• Bạn không cần cung cấp số liệu trong đoạn tóm tắt của bạn. Chỉ cần đề cập đến những điều tổng quát như overall change’, ‘highest’ and ‘lowest’, mà không đưa ra những con số cụ thể.
• Không mô tả từng đường một cách riêng biệt. Người kiểm tra muốn thấy sự so sánh.
• Nếu đồ thị cho thấy nhiều năm, bạn sẽ không có thời gian để đề cập đến tất cả chúng. Những năm chính để mô tả là năm đầu tiên và năm cuối cùng. Bạn cũng nên đề cập đến năm’đặc biệt’  (ví dụ như một đỉnh -peak hoặc tăng / giảm đáng kể -significant rise/fall).
• Bắt đầu mô tả chi tiết (đoạn 3) với so sánh các đường của năm đầu tiên được hiển thị trên biểu đồ (ví dụ: năm 1990, số lượng …).
Sử dụng quá khứ đơn giản (increased -tăng, decrased- giảm) trong những năm qua, và ‘sẽ’-will hoặc ‘dự kiến ​​/ dự đoán ‘-expected/predicted cho năm sau.
• Không sử dụng câu bị  động (ví dụ  the number was increased), thì tiếp diễn (ví dụ: the number was increasing)

Một số chủ đề của bải thi viết IELTS số 2

1.   In many countries where capital punishment has been abolished there has been a corresponding rise in violent crime rates. For this reason, many governments are considering its reintroduction as a form of deterrent. Should Capital Punishment be re-introduced? Discuss.
2.   Television is a very powerful medium of influence over large populations. There are many positive aspects to television. For example, it is an educational tool. However many people feel that it is doing irreparable harm. Present argumentation to highlight your opinion on this matter.
3.   Outdoor recreation such as mountain climbing, camping and hiking bring us closer to nature and are ideal activities to encourage family bonding. Discuss.
4.   The younger generation is up-to-date with new techniques and advances in Science. They are often better able to make important decisions than their parents are. Discuss.
5.   Over the past twenty to thirty years there has been a noticeable trend away from many forms of discipline within the family. A recent survey highlighted the fact that most people feel that parents are too permissive with their children. Discuss.
6.   As a result of countries becoming more and more industrialized, pollution has become a serious problem. Discuss some ways that this children. Discuss.
7.   Overpopulation if unchecked will bring about the destruction of this planet. Discuss ways of controlling this problem.
8.   Many are of the opinion that the Internet is inundating our children with dangerous information. There is however no doubt that the Internet represents great advances in communication and the dissemination of information. Discuss the pros and cons of the Internet.
9.   Salaries paid to employees are an accurate reflection of their value to society. Discuss. In approaching this task, consider in particular salaries paid to nurses, doctors, sports-persons, movie stars, teachers and farmers. 

Tìm hiểu cấu trúc câu trong 2 bài thi viết IELTS

Trong cả 2 bài thi viết, các bạn nên tránh sử dụng các câu có cấu trúc lặp lại. Các bạn nên dùng các cấu trúc câu đa dạng để bài thi đạt được điểm cao. Có tất cả 4 cấu trúc câu như sau: câu đơn giản, câu ghép, câu phức và câu kết hợp  
 A. Câu đơn

  •  Có 1 động từ và 1 chủ ngữ : Computers make life easy for many people 
  •  Có 2 động từ và 1 chủ ngữ : Computers cost alot of money and require regular maintenance
  •  Có 2 động từ , 1 chủ ngữ và 1 tân ngữ : Business and individuals buy computers and use them mostly for correspondence

B. Câu ghép : là câu có từ 2 mệnh đề trở lên , kết hợp theo các ví dụ dưới đây 

  • Có dấu chấm phẩy ở giữa : 

Some people like computers; other are fraid of modern technology 

  • Có một trong những liên từ sau: and-but-or-not-for-so-yet   

Students usually write with a computer , but  I like writting by hand

  • Có 1 số trạng từ nối như : futhermore-moreover-therefore

Students usually write with a computer; however, I like writting by hand 

C. Câu phức: là câu gồm có 1 mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc . Mệnh đề phụ thuộc là nhóm các từ bao gồm cả động từ nhưng không thể tạo nên câu hoàn chỉnh vì vậy chúng phụ thuộc vào mệnh đề độc lập. Có 3 loại câu phức : 

  • Có mệnh đề phụ thuộc hoạt động như trạng từ ( bắt đầu bằng trạng từ) 

Although computers save time, they take a long time to understand

  • Có mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như tính từ ( bắt đầu bằng các đại từ quan hệ which, who, whose) 

Database software is essential for companies which  need to maintain recods
Có mệnh đề quan hệ đóng vai trò như là danh từ ( bắt đầu với that, whether, wh questions )

More experts insist that computers are essential in school

D. Câu kết hợp : là câu gồm cả câu ghép và câu phức . Vì vậy có ít nhất 2 mệnh đề độc lập và nhiều mệnh đề phụ thuộc 
When computers first appeared, they were huge, but now they are extremely compact