Luyện nghe TOEIC bài 2

Câu 1

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án n C(D) Đáp án D
——————————————————————————

Câu 2

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 3

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 4

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D

Câu 5

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án CD (D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 6

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 7

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 8

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 9

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 10

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————
Các bạn so đáp án xem mình làm bao nhiêu nhé.
 

Luyện nghe TOEIC bài 5

Câu 1

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D

——————————————————————————

Câu 2

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 3

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 4

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 5

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án CD (D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 6

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 7

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 8

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 9

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 10

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————
Các bạn so đáp án xem mình làm bao nhiêu nhé.
 

Luyện nghe TOEIC bài 4

Câu 1

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D
——————————————————————————

Câu 2

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 3

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 4

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 5

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án CD (D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 6

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 7

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 8

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 9

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 10

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————
Các bạn so đáp án xem mình làm bao nhiêu nhé.
 

Luyện nghe TOEIC bài 3

Câu 1

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D
——————————————————————————

Câu 2

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 3

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 4

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 5

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án CD (D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 6

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 7

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 8

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 9

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 10

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————
Các bạn so đáp án xem mình làm bao nhiêu nhé.
 

Luyện nghe TOEIC bài 1

Câu 1

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D
——————————————————————————

Câu 2

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 3

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 4

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D

Câu 5

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án CD (D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 6

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 7

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 8

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 9

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————

Câu 10

(A) Đáp án A(B) Đáp án B(C) Đáp án C(D) Đáp án D——————————————————————————
Các bạn so đáp án xem mình làm bao nhiêu nhé.
 Đáp án : 1B, 2B, 3D, 4A, 5D, 6A, 7A, 8B, 9A, 10A.
Good luck!