30 bài giao tiếp thông dụng: Tôi đã đi mua sắm

Tom

Sarah, bạn đã làm gì ngày hôm nay vậy?
Sarah, what did you do today?
Sarah
Tôi đi mua sắm.
I went shopping.

Tom

Bạn có mua được gì không?
Did you buy anything?

Sarah

Có, tôi mua được vài món.
Yes, I bought a few things.

Tom

Bạn mua gì vây?
What did you buy?

Sarah

Tôi mua cái áo choàng này. Bạn thích không?
I bought this coat. Do you like it?

Tom

Vâng, tôi thích nó. Nó rất đệp. Bạn mua nó ở đâu vây?
Yeah, I like it a lot. It’s very pretty. Where did
you buy it?

Sarah

Ở khu mua sắm trên phố thứ 5
At the mall on 5th street.

Tom

Nó có đắt không?
Was it expensive?

Sarah

Không, nó không đắt. Nó chỉ có giá 20 đô la
No, it wasn’t expensive. It was on sale for 20
dollars.

Tom

Rẻ thật đấy.
That’s cheap.

Note

go shopping: đi mua sắm.

Buy: mua

Expensive: đắt

30 bài giao tiếp thông thường (bài 2): Bạn có nói được tiếng anh không?

Bài 2. Bạn có nói được tiếng anh không?

Xin lỗi, Bạn là người Mĩ à?
Excuse me, are you American?
Không.
No.
Bạn có nói tiếng anh không?
Do you speak English?
Một chút, nhưng không được tốt lắm
A little, but not very well.
Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Tôi là một sinh viên. Còn bạn?
I’m a student. How about you?
Tôi cũng là một sinh viên
I’m a student too.