Cách nói chào tạm biệt.

nói lời tạm biệt
[playlist ids="1401"] I A: I’ve come to say goodbye. Mình đến để chào tạm biệt. B: I’m sorry you have to go. When are you off? Mình thấy buồn vì bạn phải đi. Lúc nào thì bạn đi? A: I’m flying home on Sunday. Mình sẽ bay về nhà vào Chủ Nhật. B: Goodbye then, and all the very best. Tạm biệt và chúc mọi sự tốt lành. II A: I must be off now. Mình phải đi bây giờ rồi. B: Must you go so soon? It’s still early. Bạn phải đi sớm như vậy à? Còn sớm mà. A: I’m quite busy. I can’t stay any longer. Mình rất bận. mình không thể ở lại lâu hơn. B: In that case I won’t keep you any longer. Vậy…
Read More