TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ COVID-19.

18/09/2020 Phuong Doan 0 Comments

Giữa tâm bão đang sôi sục vì dịch virus Corona Covid-19, chúng ta cùng bỏ túi một vài từ vựng tiếng Anh về virus Corona này để sử dụng trong các trường hợp cần thiết nhé bạn!

 1. Epidemic (n) /ˌepɪˈdemɪk/ dịch bệnh
 2.  Pandemic (n) /pænˈdemɪk/ đại dịch
 3.  Person-to-person contact: tiếp xúc trực tiếp
 4.  Isolation (n) /ˌaɪsəˈleɪʃn/ cách ly
 5.  Quarantine (n) /ˈkwɒrəntiːn/ cách ly
 6.  Lock down: lệnh đóng cửa
 7.  Reproductive rate: tỉ lệ lây nhiễm
 8.  Screening (n) /ˈskriːnɪŋ/ kiểm tra thân nhiệt
 9.  Patient (n) /ˈpeɪʃnt/ bệnh nhân  M
TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ COVID-19.
 1. Virus (n) /ˈvaɪrəs/ vi-rút
 2. Infect (v) /ɪnˈfekt/ lây nhiễm
 3. Mask (n) /mɑːsk/ khẩu trang
 4. Social distancing: giãn cách xã hội
 5. Treat (v) /triːt/ chữa trị
 6. Diagnose (v) /ˌdaɪəɡˈnəʊz/ chẩn đoán
 7. Cough (v) /kɔːf/ ho
 8. Sneeze (v) /sniːz/ hắt xì hơi
 9. Fever (n)  /ˈfiːvər/ sốt
 10. Tiredness (n) /ˈtaɪədnəs/ mệt mỏi
 11. Difficulty breathing: khó thở
 12. Patient (n) /ˈpeɪʃnt/ bệnh nhân
 13. Outbreak (n) /ˈaʊtbreɪk/ bùng nổ
 14. Symptom(n) /ˈsɪmptəm/ triệu chứng
 15. Transmit (v) /trænzˈmɪt/ lây truyền
 16. Negative (adj) /ˈneɡətɪv/ âm tính
 17. Positive (adj) /ˈpɒzətɪv/ dương tính
 18. Test (n) /test/ xét nghiệm
 19. Handwash: nước rửa tay
 20. Prevent (v) /prɪˈvent/ ngăn chặn
 21. Vaccine (n) /ˈvæksiːn/ vắc xin

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.