Test IELTS online ( Listening test 1 )

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4

Thời gian làm bài 40 phút. Bạn có 10 phút cuối để điền vào tờ sheet . Chúc các bạn làm bài tốt 😀

https://googledrive.com/host/0BzRTmGHJP4e7R0lKNEdKbVVMc0U

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.