30 bài giao tiếp thông thường ( Bài 1):Chào hỏi

30 BÀI GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG ( BÀI 1):CHÀO HỎI

Bài 1. Bạn từ đâu tới
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi
Bạn khỏe không ạ?
How are you?
Tôi khỏe. Còn bạn?
I’m good. How are you?
Khỏe. Bạn có nói tiếng anh không?
Good. Do you speak English?
Một chút. Bạn là người Mĩ hả?
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
Bạn từ đâu tới
Where are you from?
Tôi tới từ California
I’m from California.
Rất vui được gặp bạn
Nice to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Nice to meet you too

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.