30 bài giao tiếp thông dụng: Mua một cái áo sơ mi

30 BÀI GIAO TIẾP THÔNG DỤNG: MUA MỘT CÁI ÁO SƠ MI

Dan           Xin lỗi
Excuse me.
Maria       Xin chào ông, tôi có thể giúp gì ông?
Hello sir, may I help you?
Dan          Vâng, tôi có thể xem cái áo sơ mi ở trên cùng không?
Yes. Can I see that shirt on the top shelf please?
Maria       Dĩ nhiên, nó đây.
Sure. Here it is.
Dan           Nó giá bao nhiêu?
How much does it cost?
Maria       50 đô.
50 dollars.
Dan          50 đô. Như vậy mắc quá.
50 dollars. That’s too much.
Maria      Cái này thì sao? Nó giảm giá chỉ còn 35 đô.
How about this one? It’s on sale for only 35 dollars.
Dan        Tôi không thích cái đó.
I don’t like that one.
Marian  Còn cái cạnh đôi găng tay đen thì sao? Nó rất giống cái ông thích
How about the one next to the black gloves? It’s very similar to the one you like.
Dan        Nó đẹp đấy. Nó giá bao nhiêu?
That’s nice. How much is it?
Maria    30 đô.
30 dollars.
Dan        Tốt lắm.
That’ll be fine.
Maria    Màu này được không, hay ông thích màu khác?
Is this color OK, or would you like a different color?
Dan        Cái màu xanh đó được rồi.
That blue one’s fine.
Maria     Ông còn cần thêm cái áo sơ mi nào giống như vậy nữa không?
Do you need any more of these shirts?
Dan        Vâng.
Yes.
Maria    Ông muốn mấy cái?
How many do you want?
Dan        Tôi sẽ lấy thêm hai cái nữa, một cái đỏ và một cái trắng.

I‘ll take two more, a red one and a white one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.