Lời chào thân mật.

17/10/2018 Quynh Lai 0 Comments

LỜI CHÀO THÂN MẬT.

I

A: Good morning Mr. Liu.

Chào ông Liu

B: Good morning , Liu Liu.

Chào Liu Liu.

A: How are you these days? 1

Dạo này ông có khỏe không?

B: Pretty well 2, thank you. How are your parents? 3

Rất khỏe, cảm ơn. Ba mẹ cháu có khỏe không?

A: They are very well, thank you.

Họ đều khỏe cảm ơn ông.

 

II

A: Hello, Ming Ming.

Chào Ming Ming

B: Hello Fang Fang. How are you?

Chào Fang Fang. Cậu khỏe không?

A: Fine, thanks. And you?

Khỏe, cảm ơn. Còn cô thì sao?

B: Not too bad, thank you? How’s your mother? 4

Không đến nỗi, cảm ơn. Mẹ của cậu có khỏe không?

A: She is very well, too. Thanks a lot!

Bà ấy cũng rất khỏe. Cảm ơn nhiều nhé!

 

III

A: Hi, Li Wei. How nice to see you? 5

Chào Li Wei. Rất vui được gặp bạn.

B: Hi, Liu Ming. I haven’t seen you for some time 6

Chào Liu Ming. Đã lâu rồi chưa gặp bạn.

A: How’s everything with you? 7

Công việc của bạn thế nào?

B: Everything is OK 8, many thanks.

Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn nhiều.

A: Please give many kind regards to your family. 9

Cho mình gửi lời hỏi thăm đến gia đình bạn nhé.

B: Thanks, the same to you. 10

Cảm ơn, và mình cũng vậy.

 

IV

A: Hello, Auntie. How are you getting on?

Chào dì. Dì vẫn khỏe chứ?

B: Hello, Xiao Fang. I’m verry well, thank you. How’s your mother?

Chào Xiao Fang. Dì rất khỏe, cảm ơn. Mẹ cháu có khỏe không?

A: She is very well, too. And how’s my uncle? 11

Bà ấy cũng rất khỏe. Cậu của cháu sao rồi?

B: He’s fine, too. Thank you.

Ông ấy cũng khỏe, cảm ơn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.