5 PHÚT NÓI TIẾNG ANH MỖI NGÀY- DAY 7.

Sticky Post 25/08/2020 Phuong Doan 0 Comments

BÀI HỌC 7: MUỘN QUÁ.

Richard: Mary, bạn muốn mua gì đó ăn với tôi không?
Mary, would you like to get something to eat with me?

ˈmɛri, wʊd ju laɪk tu gɛt ˈsʌmθɪŋ tu it wɪð mi? 
Mary: Được. Khi nào?
OK. When?

ˈoʊˈkeɪ. wɛn? 
Richard: Lúc 10 giờ.
At 10 O’clock.

æt tɛn əˈklɑk. 
Mary: 10 giờ sáng hả?
10 in the morning?

tɛn ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ? 
Richard: Không, tối.
No, at night.

noʊ, æt naɪt. 
Mary: Rất tiếc, trễ quá. Tôi thường đi ngủ vào 10 giờ tối.
Sorry, that’s too late. I usually go to bed around 10:00PM.

ˈsɑri, ðæts tu leɪt. aɪ ˈjuʒəwəli goʊ tu bɛd əˈraʊnd tɛn ˈpiˈɛm. 
Richard: Được, 1:30 chiều thì sao?
OK, how about 1:30 PM?

ˈoʊˈkeɪ, haʊ əˈbaʊt hæf pæst wʌn ˈpiˈɛm? 
Mary: Không, như vậy sớm quá. Tôi vẫn còn đang làm việc lúc đó.
No, that’s too early. I’ll still be at work then.

noʊ, ðæts tu ˈɜrli. aɪl stɪl bi æt wɜrk ðɛn. 
Richard; Vậy 5 giờ chiều?
How about 5:00PM?

haʊ əˈbaʊt faɪv ˈpiˈɛm? 
Mary: Tốt lắm.
That’s fine.

ðæts faɪn. 
Richard: Tốt, gặp bạn lúc đó.
OK, see you then.

ˈoʊˈkeɪ, si ju ðɛn. 

Mary: Được, tạm biệt.

Alright. Bye.

ˌɔlˈraɪt. baɪ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.