Một số động từ thường dùng khi thi IELTS với bài viết biểu đồ

Bạn có 20 phut để viết một bài báo cáo từ một dữ liệu biểu đồ . Bạn cần tóm tắt dữ liệu trên, chỉ ra xu hướng ( trend) của dữ liệu đó. Bạn không được đưa quan điểm cá nhân để giải thích tại sao lại dữ liệu đó lại như vây. Và nhớ rằng bài viết của bạn cần trên 150 từ
Một số động từ chỉ sự tăng như: increase, rise, grow
Một số động từ chỉ sự giảm : decrease, drop , fall, decline
Một số động từ chỉ sự không thay đổi: stay constant, level off
Động từ chỉ dự liệu đạt giá trị “đỉnh”: peak
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi nhanh, rõ rệt như: rapidly( nhanh) , quickly ( nhanh) , dramatically (nhanh rõ rệt) , sharply ( rõ rệt) , exponentially( cấp số mũ )
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi khác như : moderately ( trung bình), steadily ( vững chắc), gradually ( từ từ ) , slightly ( khá), slowly ( chậm )
Một số trạng từ chỉ xấp xỉ : approximately, nearly, roughly, round, about…
Một số ví dụ :
– From january to february, sales increase sharply
– There is a slight decrease in number of smoking women

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.