Một số ví dụ nói về kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc.

MỘT SỐ VÍ DỤ NÓI VỀ KINH NGHIỆM KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC.

Tình huống 1: Nhân viên Marketing
Could you tell us your experience in Marketing? (Bạn có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm làm việc marketing của bạn?)
I experienced in developing the fields of online and offline marketing. For Online, I experienced in CPC, CPM and proficiently managed the applications such as: facebook, email marketing, newsletter. For Offline, I experienced in making budget, planning and developing brand promotion strategies for each specific period. 
Về kinh nghiệm làm việc thì tôi có kinh nghiệm triển khai các lĩnh vực trong marketing online và offline. Về online, tôi có kinh nghiệm về CPC, CPM và quản lý thành thạo các công cụ như: facebook, email marketing, newsletter..Về offline, tôi có kinh nghiệm lập ngân sách, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu ngoài thị trường trong từng giai đoạn cụ thể.
Tình huống 2: Nhân viên kinh doanh
1. Could you tell me your working experience? (Cô có thể cho tôi biết kinh nghiệm làm việc của cô là gì?)
I have worked at X Real Estate company for 3 years. My job is looking for new customers and taking care old customers. Customers are the persons who have high income. I have achieved 30% month sales for the company.
Tôi đã công tác ở công ty bất động sản X được 3 năm. Công việc của tôi là tìm kiếm khách hàng mới  và chăm sóc khách hàng cũ. Đối tượng khách hànglà người có thu nhập cao. Thành tích tôi đã từng đạt được đó là 30% doanh số tháng của công ty.. 
2. Why did you leave that job? (Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ?)
I wish to change the working environment and look for opportunities to develop my career.
Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình.
Tình huống 3: Nhân viên kế toán
1. What is your working experience? (Kinh nghiệm làm việc của bạn như thế nào?)
I perform the work of an accountant such as control the cost of the company, make the payroll for employees and the monthly tax report. Besides, I am also responsible for the administration work of the company.
Về kinh nghiệm làm việc của tôi là thực hiện các công việc của một kế toán: Kiểm soát thu, chi các hoạt động của công ty, tính lương nhân viên và báo cáo thuế hàng tháng. Ngoài ra, tôi còn chịu trách nhiệm chung về các công việc hành chính văn phòng của công ty.
2. What is your goal for the next 2 years? (Mục tiêu trong 2 năm tới của bạn là gì?)
I want to upgrade my specialty, pursuing chief accountant position and group leader position.
Về mục tiêu của tôi trong 2 năm tới, tôi muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình, theo đuổi vị trí kế toán trưởng và muốn hướng đến vị trí trưởng nhóm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.