Tìm hiểu cấu trúc câu trong 2 bài thi viết IELTS

TÌM HIỂU CẤU TRÚC CÂU TRONG 2 BÀI THI VIẾT IELTS

Trong cả 2 bài thi viết, các bạn nên tránh sử dụng các câu có cấu trúc lặp lại. Các bạn nên dùng các cấu trúc câu đa dạng để bài thi đạt được điểm cao. Có tất cả 4 cấu trúc câu như sau: câu đơn giản, câu ghép, câu phức và câu kết hợp  
 A. Câu đơn

  •  Có 1 động từ và 1 chủ ngữ : Computers make life easy for many people 
  •  Có 2 động từ và 1 chủ ngữ : Computers cost alot of money and require regular maintenance
  •  Có 2 động từ , 1 chủ ngữ và 1 tân ngữ : Business and individuals buy computers and use them mostly for correspondence

B. Câu ghép : là câu có từ 2 mệnh đề trở lên , kết hợp theo các ví dụ dưới đây 

  • Có dấu chấm phẩy ở giữa : 

Some people like computers; other are fraid of modern technology 

  • Có một trong những liên từ sau: and-but-or-not-for-so-yet   

Students usually write with a computer , but  I like writting by hand

  • Có 1 số trạng từ nối như : futhermore-moreover-therefore

Students usually write with a computer; however, I like writting by hand 

C. Câu phức: là câu gồm có 1 mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc . Mệnh đề phụ thuộc là nhóm các từ bao gồm cả động từ nhưng không thể tạo nên câu hoàn chỉnh vì vậy chúng phụ thuộc vào mệnh đề độc lập. Có 3 loại câu phức : 

  • Có mệnh đề phụ thuộc hoạt động như trạng từ ( bắt đầu bằng trạng từ) 

Although computers save time, they take a long time to understand

  • Có mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như tính từ ( bắt đầu bằng các đại từ quan hệ which, who, whose) 

Database software is essential for companies which  need to maintain recods
Có mệnh đề quan hệ đóng vai trò như là danh từ ( bắt đầu với that, whether, wh questions )

More experts insist that computers are essential in school

D. Câu kết hợp : là câu gồm cả câu ghép và câu phức . Vì vậy có ít nhất 2 mệnh đề độc lập và nhiều mệnh đề phụ thuộc 
When computers first appeared, they were huge, but now they are extremely compact

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.