5 quy tắc trọng âm quan trọng nhất

22/03/2021 Phuong Doan 0 Comments

Quy tắc trọng âm 

Quy tắc 1

Danh từ, Tinh từ có 2 âm tiết: trọng âm thường rơi vào âm đầu 

Danh từ:  beauty, nature, city… 

Ngoại  lệ: police…

Tính từ:  Jealous, pretty, handsome  

Ngoại lệ : alive 

Động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi cuối 

allow, propose, suggest 

Tuy nhiên có một số động  từ widen, sicken… trọng âm rơi vào âm đầu 

Quy  tắc 2

Tiền tố và hậu tố thường không mang trọng âm 

Tiền tố -im:   impossible 

Hậu tố (ment) : employment 

Quy tắc 3 

 Các từ có hậu tố là –ic(s), -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity -> trọng âm rơi vào âm tiết liền trước

passion 

television 

mathematics

Quy tắc 4

 Khi thêm hậu tố thì trọng âm chính của từ không thay đổi 

arrange

arrangement 

Quy tắc 5 ( Quy tắc quan trong nhất vì không có quy tắc gì cả) 

Phát âm chính xác thì trọng âm sẽ sinh ra 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.