Cách nói những lời chúc tốt đẹp.

Đánh giá bài này

I

A: Hello

Chào.

B: Hello, Xiao Ping. Happy birthday to you!

Chào Xiao Ping. Chúc mừng sinh nhật bạn!

A: Thank you, Fang Fang.

Cảm ơn, Fang Fang

B: Here is a card for you.

Đây là tấm thiệp dành cho bạn.

A: Oh, a card “Happy birthday, Xiao Ping.” Thank you very much.

Ồ, một tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật, Xiao Ping”. Cảm ơn rất nhiều.

II

A: Happy new year!

Chúc mừng năm mới!

B: Thank you very much. You, too! You’ll be a student of Junior Three, won’t you?

Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới! Bạn sẽ là học sinh lớp tám, phải không?

A: Yes

Vâng

B: The very best of luck in your studies.

Chúc mọi điều tốt lành cho việc học hành của bạn.

A: Thank you. The very best of luck to you.

Cảm ơn. Chúc bạn mọi điều tốt lành.

III

A: Merry Christmas!

Chúc mừng Giáng sinh.

B: Thanks, the same to you.

Cảm ơn. Mình cũng chúc vậy.

A: Are you going to have a Christmas party?

Bạn sẽ có một buổi tiệc mừng Giáng sinh chứ?

B: No, I’ll stay at home and watch video.

Không. Tôi sẽ ở nhà và xem video

IV

A: Hi, Mr. Wang. How are yougoing to spend the holidays?

Chào ông Wang. Ông sẽ làm gì cho kỳ nghỉ?

B: Hi, Mr. Li. I am going to Jiuzaigon with my family.

Chào ông Li. Tôi sẽ đi Jiuzaigou cùng với gia đình.

A: Wonderful! I hope you will have a nice trip.

Thật tuyệt vời! Tôi hy vọng ông sẽ có một chuến đi vui vẻ.

B: Thank you!

Cảm ơn!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.