TIẾNG ANH Giao tiếp cơ bản: Về công việc.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN: VỀ CÔNG VIỆC.

Linh : What do you do?

          Bạn làm nghề gì vậy?

An: I work for an insurance company called Sarf.

     Tôi làm việc cho 1 công ty bảo hiểm tên Sarf.

Linh:  How do you spell Sarf?

      Bạn đánh vần Sarf như thế nào?

An: S-A-R-F.

    S-A-R-F.

Linh: I am (I’m) on the sales side.
            I work in the sales department.

   Tôi làm ở bên bán hàng.

   Tôi làm ở phòng kinh doanh.
An: I work in the European Sales Team.

         I’m (the) manager .

    Tôi làm việc trong đội ngũ bán hàng châu Âu.

     Tôi là quản lý.

Linh: Do you like your work?

      Bạn có thích công việc của bạn không?

An: Yes, I like it very much.

      Có, tôi rất là thích nó.

Một số từ vựng liên quan: 

    Insurance company:  Công ty bảo hiểm.

   Glass manufacturer: Nhà sản xuất kính.

  Bank: Ngân hàng.

  Law firm: Công ty luật.

  Department: Phòng ban.

  Division: Bộ phận.

  Section: Phần.

  Assistant: Phụ tá.

  Deputy: Phó.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.