Học viên xuất sắc

Hà Duy Anh 7.0 (Gia Lộc) Nguyễn Trường An 7.0 (tp hải dương)) Nguyễn Trường An 7.0 (tp hải dương)) Vũ Thị Phương Anh 7.0 (Thanh Hà) Vũ Thị Phương Anh 7.0 (Thanh Hà)