Cách nói lời khen.

Đánh giá bài này

I

A: Hi,Wang Fang. Is school over?

Chào Wang Fang. Hết giờ học rồi à?

B: Hi, Li Ming. May I see your school report?

Chào Li Ming. Cho tôi xem sỏ báo điểm của bạn nhé.

A: Here it is.

Đây nè.

B: What a good student you are! You are the first in the exam.

Bạn quả là một học sinh giỏi! Bạn đứng đầu trong kỳ thi này đấy.

A: It’s very nice of you to say so. Thank you.

Bạn thật tốt khi nói vậy. Cảm ơn

II

A: Hi, how nice your hairstyle look?

Chào, kiểu tóc của bạn hôm nay đẹp lắm.

B: I’m very glad you like it.

Mình rất vui vì bạn thích nó, cảm ơn nhé!

A: I’ll do the same.

Mình sẽ cắt kiểu như vậy.

B: Go to the barber’s near the post office.

Hãy đến tiệm cắt tóc ở gần bưu điện ấy.

III

A: Hello, Li Fang. What are you doing?

Chào Li Fang. Bạn đang làm gì vậy?

B: Hello, Wei Lan. I’m copying the text. It’s my homework.

Chào Wei Lan. Mình đang chép lại bản văn, nó là bài tập về nhà của mình.

A: Oh, what good handwriting.

Ồ, chữ viết đẹp thật.

B: It’s very kind of you to say so. Thank you.

Bạn thật tốt khi nói vậy, cảm ơn nhé!

A: Does your teacher always ask you to do this.

Thầy giáo của bạn luôn yêu cầu bạn phải làm cái này à?

B: Yes, always.

Lúc nào cung vậy.

IV

A: Hi, Ming Ming. Come to me after school please.

Chào Ming Ming. Hãy đến gặp mình sau giờ học nhé.

B: Hi, Xiao Fing. What for?

Chào Xiao Fing. Để làm gì vậy?

A: I bought a new skirt just now. Come and have a look.

Tôi mới mua một chiếc váy mới. đến xem nhé

(at home)

(ở nhà)

B: How nice it look! It’ s very smart.

Trông nó đẹp thật! Rất nổi bật.

A: Do you really think so? Thank you.Bạn nghĩ thế thật à? Cảm ơn nhé! U�q

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.